§1. Definicje

 • 1. Serwis – serwis internetowy w domenie pomocelogopedy.pl , do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 • 2. Usługodawca Logopeda.pl ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138
 • 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z usług Serwisu;
 • 4. Rejestracja – proces rejestracji adresu email przez Użytkownika poprzez wypełnienie i wysłanie wybranego formularza w Serwisie np. formularza newslettera, formularza rekomendacji, formularza kontaktowego;
 • 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 • 6. Strony – Usługodawca i Użytkownik;
 • 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 • 8. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną - Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;
 • 9. Regulamin – niniejszy regulamin - obowiązuje od 2021-01-25.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu pomocelogopedy.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

5. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: - brak danych - lub numerem telefonu: - brak danych -, bądź z poziomu formularza kontaktowego, w przypadku gdy formularz został udostępniony na stronie w zakładce „Kontakt”.

§3. Zasady korzystania z Serwisu i sklepu internetowego w ramach danego serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • a) posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej - dotyczy Użytkowników, którzy chcą skorzystać z wybranego formularza np. rejestracji do newslettera, formularza rekomendacji, formularza kontaktowego,
 • c) posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji. Brak obsługi javascript, bądź możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 • d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.

5. Wszystkie informacje i zdjęcia udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy lub osób, którym przysługują prawa autorskie. Wszystkie nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

§4. Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość przeglądania informacji na temat swojej oferty, wraz z danymi kontaktowymi. Jednocześnie Usługodawca umożliwia dokonanie zakupu w sklepie internetowym utrzymywanym w danym Serwisie i obsługiwanym z poziomu Portalu Logopeda.pl.

2. W przypadku chęci zakupu Produktów udostępnianych za pośrednictwem niniejszego Serwisu, Użytkownik jest przekierowywany do Portalu Logopeda.pl, gdzie odbywa się transakcja zakupu.

3. Stroną umowy sprzedaży Produktów udostępnianych za pośrednictwem niniejszego Serwisu w zakładce „Sklep” jest Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138.

4. W sprzedaży Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu obowiązuje regulamin sprzedaży dostępny na stronie Portalu Logopeda.pl

5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do następujących Usług:

 • a. zapoznanie się z ofertą Usługodawcy, w szczególności z treściami dostarczonymi przez Usługodawcę Serwisu w postaci tekstów, zdjęć, danych kontaktowych, w tym Produktów dostarczanych przez Usługodawcę i prezentowanych w sklepie utrzymywanym w ramach niniejszego Serwisu,
 • b. możliwość złożenia zapytania z poziomu formularza kontaktowego
 • c. możliwość dodania rekomendacji z poziomu odpowiedniego formularza kontaktowego
 • d. możliwość zapisania się do usługi Newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy, w tym od Portalu Logopeda.pl

6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Usług przez Użytkownika.

8. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

 • a. Usługa w postaci możliwości zapoznania się z treściami związanymi z ofertą Usługodawcy oraz możliwością dokonywania zakupów w sklepie utrzymywanym w ramach Serwisu, w którym Produkty dostarczane są przez Usługodawcę Serwisu, tj. przez Logopeda.pl ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138 . Sam zakup odbywa się z poziomu Portalu Logopeda.pl i jest regulowany zapisami regulaminu Portalu Logopeda.pl.
 • b. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Użytkownikom skontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. W celu skorzystania z tej usługi należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz wysłać wiadomość. W celu zakończenia korzystania z usługi należy zaprzestać wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • c. Usługa dodawania rekomendacji polega na umożliwieniu Użytkownikom przesłania komentarza (tekstu) w postaci rekomendacji usług Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności §3 ust. 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje poprzez wypełnienie formularza rekomendacji. W clu zakończenia korzystania z Usługi należy zaprzestać dodawania rekomendacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji jedynie wybranych rekomendacji, które w sposób subiektywny uzna za korzystne bądź stosowne oraz usuwania rekomendacji niekorzystnych, godzących w interesy Usługodawcy, bądź niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • d. Usługa newslettera polega na zapewnieniu Użytkownikom możliwości otrzymywania informacji handlowych. W celu skorzystania z tej Usługi należy podać swój adres e-mailowy, na który ma być wysyłana informacja handlowa poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy rejestracji. Rezygnacja z Usługi następuję poprzez wypisanie się z Usługi Newsletter poprzez klikniecie przycisku „Rezygnuję z Usługi Newsletter” znajdującego się w każdej wiadomości handlowej wysyłanej w ramach tej Usługi.

9. Właściciel Serwisu Logopeda.pl ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138 zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Serwisie nowych Usług, również tych odpłatnych.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Szczegółowe informacje na temat Administratora Danych Osobowych Użytkowników, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności na stronach Serwisu Usługodawcy.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

 • a. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
 • b. awarii sprzętu Użytkownika;
 • c. działań lub zaniechań Użytkowników;

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

3. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej lub tradycyjnej i przesłana na adres e-mail - brak danych - lub na adres właściciela Serwisu, którym jest Logopeda.pl ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206 , NIP 771-255-63-87 , REGON 100440138 . W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji, swoje dane identyfikujące oraz żądania. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej (w sekcji stopki) informacji o zmianie Regulaminu.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie z dniem opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, zostanie dokonana niezwłoczna publikacja jednolitego tekstu regulaminu na stronach Serwisu, a warunkiem dalszego korzystania z Portalu będzie akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.

5. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mogą również skorzystać z unijnej platformy ODR - Online Dispute Resolution, pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.